×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

. استفاده از محصولات مرکز به صورت بافت های پیوندی دارای عملکرد در چشم انسان

. استفاده از محصولات مرکز به عنوان مدل های بیماری های چشم انسانی در in vitro: این مدل ها ابزارهای تجربی جدیدی برای درک بیماریهای چشمی و اثرات و مکانیسم های عملکرد داروها فراهم نموده و در نتیجه سبب تسهیل کشف اثرات درمانی و ایجاد روش های جدید درمانی در چشم پزشکی می‌شوند. 

. استفاده از محصولات مرکز در پژوهش های پایه ای مواد بیولوژیک به عنوان ابزارهای زیست مهندسی برای مطالعات زیست شناختی سلولی در چهارچوب تکامل، بازساخت و بیماری بافت    

. سایر مأموریت های مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم حمایت و ارتقای کیفیت پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای مرتبط با طب بازساختی و مهندسی بافت چشم و نیز تربیت و پرورش نیروی انسانی بخش طب بازساختی و مهندسی بافت چشم و ارتقای توانمندی های آنها است.

تنظیمات قالب