×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف کلان

نوآوری و دستیابی به بومی سازی تکنولوژی های نو در عرصه مهندسی بافت چشم نظیر تهیه بافتهای چشمی یا محصولات سلولی-بافتی مورد مصرف در چشم، سلول-درمانی و ژن- درمانی

 

 

اهداف عینی

1- ارتقای علمی پژوهشگران و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم و مراکز آموزشی مرتبط

2- ماموریت گرا و مشتری مدار نمودن فعالیت های پژوهشی مرکز

3- ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین پژوهش های مرکز و بخش تولید و ایجاد شرایط مطلوب برای تجاری سازی نتایج پژوهشی و فناوری

تنظیمات قالب