×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر مژگان رضایی کنوی

دانشیار آسیب شناسی بیماری های چشم

H-index: 23

تعداد مقالات بر اساس اسکوپوس: 169

پست الکترونیک: mrezaie47@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

 

تنظیمات قالب