×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لاین های تحقیقاتی

 

. طراحی مدلهای حیوانی به ویژه آنژیوژنزیز در حوزه چشم پزشکی و علوم بینایی

. مهندسی بافت چشم

. ایمنی و اثربخشی داروها در حوزه چشم پزشکی

. محصولات فارماکولوژیک در حوزه چشم و علوم بینایی

. ژنتیک مولکولی در حوزه چشم پزشکی و علوم بینایی

تنظیمات قالب