×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم توسعه فعالیت های طب بازساختی و مهندسی بافت چشم در چهار چوب علمی با تاثیر مستقیم بر طب بالینی، درک بیماری ها و فراهم نمودن بسترهای نوین برای کشف داروها در حیطه چشم پزشکی است. این چشم انداز با آنالیز منطقی نظرات و مشاهدات زیست شناختی، زیست شیمی، زیست مکانیکی و زیست فیزیکی در مورد تکامل و بیماری های چشم انسان و متعاقبا کاربرد نظرات مهندسی اثبات شده در خصوص مشاهدات فوق، حاصل می گردد. با مشخص نمودن نظریات کلیدی و ترکیب این نظریات با فعالیت های چند بخشی و راهنمایی های کسب شده از متخصصین بیماری های چشم و نیز بیماران چشمی، تاثیر قابل توجه فعالیت های مرکز آشکار خواهد شد. مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم در عین پردازش این اهداف، در سایه انجمن های علمی به توسعه فعالیت ها و همکاری های پژوهشی خود ادامه خواهد داد. این مرکز در نظر دارد با تلاش مداوم، اهتمام و همیاری پژوهشگران خود به نحوی گام بر دارد تا به عنوان یک مرکز مرجع، پیشرو و نوآور در گستره پژوهش های مرتبط با مهندسی بافت چشم و همچنین پیشگام در عرصه تولید و اشاعه علم و فنآوری های نوین چشم پزشکی در سطح کشور و منطقه شناخته شود

تنظیمات قالب